Discuz! PC版自适应代码
查看 282
回复 0
CPO自媒体 发表于 2020-4-12 18:27 显示全部楼层
这是一个创建于 1327 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
|   提前说明:此源码是本站从DZ应用市场官方论坛发现的源码,我试了一下不适合本站的模板

|   使用评价:使用此代码前提是关闭手机版,但是自适应效果就是手机访问页面会随设备的大小调成,但是如果你有模块超过设备屏幕大小,并不会自动换行,而是无法看到,所以使用此源码需要有开发能力的小伙伴~!


|   使用方法:把此代码放入“全局站点信息设置网站第三方统计代码”

Discuz! PC版自适应代码

Discuz! PC版自适应代码


|   代码如下:


  

   

        
 1. <script src="https://cdn.bootcss.com/jquery/3.4.1/jquery.slim.min.js"></script>
 2. <script>var jq = jQuery.noConflict();</script>
 3. <script>
 4.   jq(document).ready(function () {
 5.     jq("head").append('<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,user-scalable=0">')
 6.     jq("head").append('<style>.tedt{width:100% !important; max-width:600px}</style>')
 7.     jq("head").append('<style>.quote{width:100% !important}</style>')
 8.     jq("#toptb").css("min-width", "0")
 9.     jq(".hdc.cl").css("min-height", "0")
 10.     jq(".wp").css("min-width", "0")
 11.     jq(".zoom").css("width", "100%")
 12.     jq(".zoom").css("max-width", "600px")
 13.     jq(".attach_nopermission.attach_tips").css("width", "100%")
 14.     jq(".attach_nopermission.attach_tips").css("max-width", "600px")
 15.     jq(".tedt.mtn").css("width", "100%")
 16.     jq(".tedt.mtn").css("max-width", "600px")
 17.     resized()
 18.   })
 19.   window.addEventListener("resize", resized)
 20.   function resized() {
 21.     if (jq(document).width() <= 650) {
 22.       jq("#online").hide()
 23.       jq("#qmenu").hide()
 24.       jq("#um").children("p:eq(1)").hide()
 25.       jq("#um").css("padding-right", "0")
 26.       jq("#scbar_txt").css("width", "calc(100vw - 145px)")
 27.       jq(".scbar_hot_td").hide()
 28.       jq(".fl_i").hide()
 29.       jq(".fl_by").hide()
 30.       jq(".hdc.cl").children("h2").children("a").children("img").css("height", "32px")
 31.       jq("#chart").hide()
 32.       jq("#loginstatus").hide()
 33.       jq(".avt.y").hide()
 34.       jq(".y.pns").children("table").children("tbody").children("tr:eq(0)").hide()
 35.       jq(".y.pns").children("table").children("tbody").children("tr:eq(1)").children("td:eq(0)").hide()
 36.       jq(".y.pns").children("table").children("tbody").children("tr:eq(1)").children("td:eq(1)").hide()
 37.       jq("#frt").hide()
 38.       jq(".by").hide()
 39.       jq(".num").hide()
 40.       jq(".bm_h.cl").children(".y").hide()
 41.       jq("#toptb").children(".wp").children(".y").hide()
 42.       jq(".pls").hide()
 43.       jq("#fj").hide()
 44.       jq("#fastsmiliesdiv").hide()
 45.       jq("#fastposteditor").css("margin-right", "0")
 46.       jq("#p_btn").hide()
 47.     } else {
 48.       jq("#online").show()
 49.       jq("#qmenu").show()
 50.       jq("#um").children("p:eq(1)").show()
 51.       jq("#um").css("padding-right", "60px")
 52.       jq("#scbar_txt").css("width", "400px")
 53.       jq(".scbar_hot_td").show()
 54.       jq(".fl_i").show()
 55.       jq(".fl_by").show()
 56.       jq(".hdc.cl").children("h2").children("a").children("img").css("height", "66px")
 57.       jq(".pipe").show()
 58.       jq("#chart").show()
 59.       jq("#loginstatus").show()
 60.       jq(".avt.y").show()
 61.       jq(".y.pns").children("table").children("tbody").children("tr:eq(0)").show()
 62.       jq(".y.pns").children("table").children("tbody").children("tr:eq(1)").children("td:eq(0)").show()
 63.       jq(".y.pns").children("table").children("tbody").children("tr:eq(1)").children("td:eq(1)").show()
 64.       jq("#frt").show()
 65.       jq(".by").show()
 66.       jq(".num").show()
 67.       jq(".bm_h.cl").children(".y").show()
 68.       jq("#toptb").children(".wp").children(".y").show()
 69.       jq(".pls").show()
 70.       jq("#fj").show()
 71.       jq("#fastsmiliesdiv").show()
 72.       jq("#fastposteditor").css("margin-right", "170px")
 73.       jq("#p_btn").show()
 74.     }
 75.   }
 76. </script>

 77.    

  

  复制代码
相关帖子
精彩回复
还没有人回复此帖!

您需要登录后才可以回帖

登录

Or

上一页 在线咨询 快速回复 返回列表